Regeringen i Sverige

Hur styrs Sverige? Det fungerar helt enkelt på så vis att Sverige är ett demokratiskt land och då gäller ett parlamentariskt styrelsesätt. Detta i sin tur, innebär att den offentliga makten i grund och botten ligger hos befolkningen i Sverige. Det är svenskarna som väljer det politiska parti som ska in till riksdagen, via det riksdagsval som förekommer vart fjärde år. Nu år 2018 är det dags för valår igen. Det är riksdagen som sedan har i uppgift att utse en statsminister.

När en person är utsedd till statsminister är det denne som har i uppdrag att skapa en regering. Det är regeringen som har makten, det är nämligen den som verkställer samtliga beslut som tas i riksdagen. Det är även regeringen som har möjligheten att ta initiativ när det gäller nya lagstiftningar eller om ändringar i redan befintliga lagar. Regeringen har hjälp från Regeringskansliet samt ungefär 220 stycken andra statliga myndigheter. För den som inte är insatt kan det vara svårt att greppa hur Sverige styrs – här får du informationen.

Lagstiftningsprocessen

Det är riksdagen i Sverige som tar beslut när det kommer till nya lagar samt ändringar av lagar. Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar och lagändringar men många lagförslag och ändringar kommer från regeringen. Dessa förslag från regeringen kallas proposition, om lagförslaget istället kommer från riksdagen så kallas det för motion. Det är cirka 200 stycken propositioner, alltså lagförslag, som regeringen ger till riksdagen årligen. Många utav dessa propositioner är alltså helt nya lagförslag medan andra enbart är ändringar som regeringen vill implementera i en redan befintlig lag.

När en proposition från regeringen har kommit in i riksdagen så kan vem som helst utav de 349 riksledamöterna som sitter i riksdagen komma med så kallade motförslag. Innan riksdagen alltså fattar beslut om huruvida det ska bli en lagändring eller en helt ny lag så görs en noggrann granskning av propositionen och det är även i samband med detta som motförslag kan dyka upp från det utskott som ansvarar för frågor som rör ämnet som propositionen avser. Utskottet gör ett yttrande och efteråt gör riksdagen det slutliga beslutet.

Hur regeringen arbetar samt Regeringskansliet

Det är som tidigare nämnt regeringen som fattar gemensamma beslut när det kommer till samtliga regeringsärenden under de så kallade regeringssammanträdena som sker varje vecka. För att regeringen ska kunna fatta ett beslut så krävs det att minst fem stycken statsråd närvarar, statsråd brukar vanligtvis kallas ministrar. Tack vare detta koncept så har alla ministrar möjligheten att vara med och påverka beslut som beslutas av regeringen. Det är regeringen som har ansvaret för samtliga regeringsbeslut. Om vi går över till Regeringskansliet.

Så är det regeringens stab och det är statsministern som leder Regeringskansliet. Detta innebär i sin tur att statsministern har en stor maktposition i Sverige och är därmed regeringschef men också chef över Regeringskansliet som räknas som en myndighet. Regeringskansliet innefattar Statsrådsberedningen bestående av de tio departementen och även Förvaltningsavdelningen. I varje specifik departement så finns det oftast ett flertal eller åtminstone en minister, och en är så kallad departementschef. Varje minister har en grupp av personer som är politiskt tillsatta tjänstemän, det är exempelvis pressekreterare, politiskt sakkunniga samt statssekreterare.